PRIVACY POLICY

Privacy Policy Praktijk voor voetreflexologie en bioresonantie Ans Kasting

Per 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur voor u kan opstellen.
In alle gevallen gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Ans Kasting